Escolma de poesía galega

Xosé María Álvarez Blázquez
Editor/a literario/a

Sinopse

Edición facsimilar coeditada pola Editorial Galaxia e a Real Academia Galega, conmemorativa do Día das Letras Galegas do ano 2008 dedicado a Xosé María Álvarez Blázquez.

Vol. I : Escola medieval galego-portuguesa (1198-1346)
Vol. II : A poesía dos séculos XIV a XIX (1354-1830)

Cuberta para Escolma de poesía galega
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-9865-097-6
Número de depósito legal (17)
VG. 577-2008
Data de publicación (01)
2008