Ramón Cabanillas, Manuel Antonio e o mar de Arousa: dúas singraduras na construcción dun idioma para unha patria

Francisco Fernández Rei
Autor/a
Antón Santamarina
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Francisco Fernández Rei e resposta do excelentísimo señor don Antón Santamarina Fernández.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 25 de setembro de 1999 no Salón de Actos do Instituto de Ensinanza Secundaria “Ramón Cabanillas” de Cambados.

Cuberta para Ramón Cabanillas, Manuel Antonio e o mar de Arousa: dúas singraduras na construcción dun idioma para unha patria
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-18-4
Número de depósito legal (17)
VG. 708-1999
Data de publicación (01)
1999