Anexos BRAG

9 títulos

A colección Anexos BRAG ten como obxectivo dar ao prelo tanto monografías que teñen a súa orixe nun ou varios artigos do Boletín da Real Academia Galega, ben para poder ampliar o seu contido, ben para recoller series publicadas ao longo de varios números, coma traballos que pola relevancia e orixinalidade da súa temática e pola súa extensión sexan merecentes dunha edición exenta.