Instrucións para autores

Os orixinais ou propostas de publicacións deben presentarse ben a través dun académico ou académica de número, ben por medio dun Seminario ou Sección da Academia. A Comisión de Publicacións, logo de avalialas, someteraas á consideración do Plenario, para o que se depositará na secretaría un orixinal para a súa consulta e consideración polos señores académicos e académicas.

Normas de entrega de orixinais

Todos os orixinais propostos a edición someteranse, na medida do posible e coas adaptacións necesarias en función da natureza de cada obra, ás normas de entrega de orixinais para a publicación, válidas para todas as coleccións.

Normas para autores/as

 1. A lingua de publicación é o galego.
 2. Os traballos deberán conter material non publicado nin presentado para a súa publicación en ningún outro medio de difusión. A secretaría do Boletín comunicará a recepción dos orixinais.
 3. De cada traballo presentarase unha copia ben en papel, ben en soporte dixital. A copia en papel debe ser enviada ao seguinte enderezo:
        Real Academia Galega
        Rúa Tabernas, 11
        Apartado 557.
        15001 A Coruña
  A copia en soporte informático, pola súa banda, remitirase a:
        publicacions@academia.gal
 4. A entrega dos traballos para a publicación implica a cesión á Real Academia Galega, con carácter gratuíto e con fins de divulgación, estudo, investigación ou docencia, os dereitos de reprodución, distribución e comunicación pública da obra. Esta cesión será de forma exclusiva e para todo o mundo e ten por finalidade a protección do interese común de autores e editores.
 5. O texto deberá entregarse en versión definitiva. Unha vez recibidos os orixinais non se permitirá facer modificacións nin engadidos que afecten significativamente ao proceso de edición.
 6. O corpo utilizado nos parágrafos normais do texto será 12, con entreliñamento sinxelo.
 7. As referencias á bibliografía no texto faranse conforme o modelo de citación internacional:
  • Dentro do texto e das notas, as referencias bibliográficas faranse de xeito abreviado, por medio do apelido do autor ou autores, o ano e, de ser o caso, o número da páxina, coma nestes exemplos: (Ferreira 1989: 47), (Ferreira/Amoedo 1999: 17n), (Ferreira 1996b). A referencia completa reservarase para a bibliografía final.
  • Ao final, incluiranse por extenso as referencias bibliográficas das obras citadas ao longo do texto. Exemplos:
   • Barreiro Fernández, Xosé Ramón (2012): Murguía. Vigo: Galaxia.
   • Rodríguez Fer, Claudio (1980): “O fonosimbolismo na poesía de Novoneyra”, Grial 68, 144-160.
   • Cochón, Iris (2003): “Lois Pereiro”, en Arturo Casas (ed.), Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000. Lugo: Editorial TrisTram, 661-682.
   • Suquet Martínez, Mirta (2011): “Da topoloxía do corpo á utopía da escrita: Poesía última de amor e enfermidade (1992-1995) de Lois Pereiro”, Revista de Poesía 1, 22-41 (http://www.poesiagalega.org/revista_de_poesia/revista/f/199).
   • TILG = Santamarina, Antón (dir.): Tesouro informatizado da lingua galega. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. http://www.ti.usc.es/TILG/ [consulta en maio-setembro 2011].
 8. As citas textuais que se fagan dentro do texto principal deberán adoptar dous formatos diferentes: se non superan as cinco liñas, irán dentro do parágrafo, co mesmo tipo de letra, entre comiñas; as citas máis longas poñeranse en parágrafo á parte, sen comiñas, con sangría pola esquerda e letra de corpo 10. En ningún caso se empregarán as cursivas.
 9. As notas do texto principal situaranse ao pé e estarán numeradas de xeito correlativo, en corpo 10. Non se incluirán aquí as referencias bibliográficas por extenso, para evitar a proliferación de notas no rodapé.
 10. Táboas/cadros. Realizaranse utilizando o comando específico de “edición de táboas”. As táboas ou cadros deben cumprir as seguintes normas: 1) irán numerados correlativamente (Táboa 1, Táboa 2 etc.); 2) levarán un encabezamento conciso. Farase referencia ás táboas ou cadros no texto principal. Exemplo: (Vid. táboa 1).
 11. Gráficos. Presentaranse orixinais con calidade para seren dixitalizados. No seu caso, tamén se poden presentar nun arquivo informático (preferentemente Excel). Neste caso recoméndase incluír na mesma páxina o gráfico e mais a táboa de datos. Sempre irán numerados de xeito correlativo (Gráfico 1, Gráfico 2 etc.). (Farase referencia aos gráficos no texto principal. Exemplo: (Vid. gráfico 1)).
 12. Fotografías, ilustracións, mapas, planos. Poderán presentarse orixinais con calidade para seren dixitalizados. Se o autor prefire presentar arquivos informáticos, recoméndase cumprir os seguintes parámetros:
  • Mapas, debuxos, planos, gravados: a dixitalización farase en “modo liña” ou “mapa de bits” (non se recomenda o modo “escala de grises”); a resolución será de 1200 ppp.
  • Fotografías: dixitalizaranse cunha resolución de 300 ppp. Resolucións inferiores a 225 ppp non son recomendables.
  Recoméndanse os seguintes formatos de arquivo: .TIFF, .EPS, .JPG.
  Irán numerados de xeito correlativo (Fig. 1, Fig. 2 etc.) con números arábigos.
  Farase referencia aos gráficos no texto principal. Exemplo: (Vid. Fig.1).
 13. Os materiais complementarios (táboas, gráficos, imaxes, mapas...) deben acompañarse do recoñecemento da fonte e da autoría, e, no seu caso, dos correspondentes permisos de uso e reprodución.
 14. Os autores poden solicitar que se lles envíen as primeiras probas para corrixir. Admitiranse só correccións tipográficas e ortográficas e, sempre a xuízo dos editores, aqueles engadidos ou eliminacións de texto que non afecten á maqueta da publicación.
 15. Os orixinais que non se suxeiten ás anteriores normas serán devoltos aos seus autores para a súa corrección.

Dereitos de autor/a

Ao publicar na Real Academia Galega, o/a autor/a cédelle á Academia os dereitos de reprodución, distribución e comunicación pública da súa obra, con carácter gratuíto e con fins de divulgación, estudo, investigación ou docencia. Esta cesión será de forma exclusiva e para todo o mundo, coas condicións e límites dispostos pola lexislación española en materia de propiedade intelectual.

 • O/A autor/a, como garante da autoría das obras, exonera a RAG de toda responsabilidade fronte a terceiros, e asume todas as reclamacións, incluíndo as indemnizacións por danos e prexuízos, que puidesen exercitarse contra a RAG sobre a obra obxecto da cesión.
 • Son propiedade exclusiva do/da autor/a os orixinais, no caso de seren achegados para a súa reprodución, en virtude da Lei de Propiedade Intelectual.
 • O/A autor/a poñerá a dispor do editor o texto orixinal en condicións de ser reproducido. A obra deberá axustarse ás especificacións sinaladas nas Normas de entrega de orixinais para a publicación.

Declaración de privacidade

En cumprimento do establecido na Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e os seus regulamentos de desenvolvemento, a Real Academia Galega infórmao de que os datos de carácter persoal proporcionados por vostede a través do correo electrónico, formularios de información ou subscrición, ou os procesos de contratación, usaranse exclusivamente coa finalidade de prestar e ofrecer as nosas publicacións e servizos. Os datos recollidos son almacenados baixo confidencialidade e non serán cedidos a persoas nin entidades alleas á nosa Institución.

En virtude do establecido na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSICE), ofrécese a seguinte información:

 • Responsable da web: Real Academia Galega.
 • Enderezo de contacto: Rúa Tabernas 11. 15001 – A Coruña.
 • E-mail de contacto: publicacions@academia.gal
 • Tlf.: +(0034) 981 207 308.
 • Datos fiscais: Q-1568003F.

Proceso de revisión

O capítulo VIII do Regulamento de Réxime interno está dedicado á actividade editorial da Academia. No seu artigo 45 establece que a Academia debe velar pola calidade científica das publicacións propias e tamén das alleas que avale co seu selo.

Para garantir isto, o Plenario nomeará unha comisión avaliadora constituída non necesariamente por académicos. Un exemplar da obra deberá estar na sede da Academia durante un prazo de 15 días ao dispor de todos os académicos, que poderán achegar as súas suxestións á comisión; se a complexidade da obra o aconsellar, o Plenario poderá establecer un prazo de exposición máis longo. A comisión emitirá un informe para que o Plenario dea, se proceder, o prace definitivo para a publicación.

As obras de carácter lingüístico que teñan repercusións normativas deberán ser referendadas polo Plenario antes da súa publicación. A Comisión Executiva establecerá un prazo de revisión destas obras en función da súa complexidade.