Vocabulario gallego-castellano de Juan Manuel Pintos

Xoán Manuel Pintos
Autor/a
Marga Neira
Editor/a literario/a
Xesús Riveiro
Editor/a literario/a
Real Academia Galega
Editor/a

Sinopse

Xoán Manuel Pintos deixounos unha boa descrición do estado da lingua na súa época, a través fundamentalmente da obra La gaita gallega e deste vocabulario galego-castelán. Nesta tarefa atópase con algún problema; fundamentalmente a falta dunha tradición escrita e a gran variedade da lingua oral, variedade que el, consciente da falta de norma, como afirma en La gaita gallega, opta por recoller na medida das súas posibilidades, sen prexuízos, e reflectila neste vocabulario, que presenta con profusión todo tipo de variacións lingüísticas: léxicas, fonéticas, morfolóxicas etc.

O manuscrito consta de noventa e sete páxinas, nas que se recollen unhas 7.100 palabras. Nas súas liñas fundamentais pódese definir esta obra como un vocabulario galego coas equivalencias en castelán, coas entradas ordenadas alfabeticamente; un vocabulario da lingua común que abrangue o léxico vivo do momento, como o testemuñan as distintas variedades populares (seseo, a nivel fonético, vulgarismos, a nivel léxico-morfolóxico) e os dialectalismos do sur de Pontevedra, convivindo cunha boa colleita de formas cultas e sen recorrer en exceso, xeralmente, a formas arcaicas.

Cuberta para Vocabulario gallego-castellano de Juan Manuel Pintos
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-38-9
Número de depósito legal (17)
VG. 404-2000
Data de publicación (01)
2000