A patria enteira: homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández

Real Academia Galega
Editor/a
Consello da Cultura Galega
Editor/a
Universidade de Santiago de Compostela
Editor/a
Xosé Luís Axeitos
Editor/a literario/a
Emilio Grandío Seoane
Editor/a literario/a
Ramón Villares
Editor/a literario/a

Sinopse

Cuberta para A patria enteira: homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-9887-000-8
Número de depósito legal (17)
C. 1089-2008
Data de publicación (01)
2008