Estudos de Onomástica Galega II. Os nomes e os apelidos: aspectos legais, sociais e lingüísticos

Ana Isabel Boullón Agrelo
Editor/a literario/a
Luz Méndez
Editor/a literario/a

Sinopse

Os nomes e os apelidos constitúen a carta de presentación dunha persoa perante a sociedade. Pero, ao mesmo tempo, significan tamén parte do patrimonio familiar, posto que nos vinculan cos nosos devanceiros, e mais do patrimonio colectivo, pois son mostra da historia do noso pobo. A antroponimia galega foi formada na Idade Media, e ao longo da súa traxectoria unha parte dela foi interferida polo castelán. Neste volume analízanse diversas perspectivas de estandarización, que só moi recentemente se comezou a acometer: aspectos xurídicos, lingüísticos, a normalización lingüística e o seu papel nos textos literarios e nos medios de comunicación audiovisuais.
                           Ana I. Boullón e Luz Méndez

Índice

Limiar. Un patrimonio que nos responsabiliza.
Víctor Fernández Freixanes

I. Aspectos legais: a onomástica persoal no Rexistro Civil e os procedementos para restituír a forma estandarizada. Datos, problemas e solucións.

 • Aspectos xurídico-substantivos da restitución de nomes e apelidos á forma galega: normativa e criterios de aplicación.
  Consuelo Castro Rei
 • Rexistro Civil: a súa acomodación ás particularidades lingüísticas propias do galego.
  Encarna Dasi Dorelle

II. Aspectos lingüísticos: grao de conservación e de deturpación no corpus moderno. Criterios para a restitución das formas normalizadas.

 • Apelidos galegos, continuidade e alteración na transmisión.
  Gonzalo Navaza
 • O Dicionario dos apelidos galegos e a restitución das formas galegas.
  Ana Isabel Boullón Agrelo

III. A normalización lingüística. Estratexias para a difusión social das formas estandarizadas.

 • Proposta de campaña desde a Administración de xustiza para recuperarmos a nosa onomástica persoal.
  Anxos Sobriño
 • A normalización da antroponimia nos centros de ensino.
  Valentina Fermoso Gosende

IV. Os medios de comunicación e a literatura: os nomes propios na ficción literaria e audiovisual.

 • A onomástica da novela Costa do Solpor.
  Xosé María Lema
 • Pautas para a elección dos nomes dos personaxes.
  Mesa redonda:
       Moderadora: Marga Pazos
       Participantes: Xosé María Lema, Xosé Castro, Pato e Araceli Gonda.
Cuberta para Estudos de Onomástica Galega II. Os nomes e os apelidos: aspectos legais, sociais e lingüísticos
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-947823-1-2
Número de depósito legal (17)
C. 2196-2017
Data de publicación (01)
2017