Irmandades da Fala: oratoria e prosa non ficcional. Antoloxía

Irmandades da Fala: oratoria e prosa non ficcional

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-87987-96-0

Número de depósito legal (17)

C. 1106-2016

Data de publicación (11)

2016

Autores/as

Henrique Monteagudo
Editor/a literario/a

Resumo

No marco da celebración do centenario da fundación das Irmandades da Fala (1916), a Real Academia Galega promove a publicación dunha serie de antoloxías da obra literaria en lingua galega vencellada de xeito máis ou menos estreito a este vizoso movemento de reivindicación da lingua, a cultura e a identidade política de Galicia. Dentro da devandita serie non podía faltar un volume dedicado á prosa non ficcional, non só pola importancia intrínseca que esta tivo naquel período –xa que a través dela se foi definindo o proxecto político e cultural das Irmandades e foi tomando corpo a súa definición de Galicia como nación–, senón porque os persoeiros das Irmandades son tamén os fundadores da prosa galega moderna, o que practicamente equivale a dicir do galego culto dos nosos días.

Na presente antoloxía axuntamos a prosa non ficcional (tanto a literaria, como o ensaio, canto a non literaria: xornalística, divulgativa ou doutrinal) coa oratoria, xénero este en xeral moi pouco atendido na historiografía literaria. Ao facérmolo así non soamente pretendemos reivindicar a importancia de ambas as modalidades de discurso e o valor do contributo das Irmandades da Fala ao seu cultivo na nosa lingua, senón que tamén desexamos salientar que, de feito, o galego culto contemporáneo se estreou en ambos os rexistros de xeito practicamente simultáneo. Ou mellor aínda, que a prosa culta e a oratoria en galego xermolaron xuntas, fecundándose mutuamente.

Índice

Limiar.
Henrique Monteagudo

I. Un tempo novo: agromar das Irmandades (1916 - 1920)

 • A bandeira ergueita (1916).
  Antón Vilar Ponte
 • Discurso ao fundarse a Irmandade en Santiago (1916).
  Lois Porteiro Garea
 • Teoría do nacionalismo galego (1918).
  Vicente Risco
 • Arte e galeguismo (1919).
  Alfonso D. R. Castelao

II. A afirmación: das Irmandades a Nós (1920 - 1930)

 • Teoría do nacionalismo galego (1920).
  Vicente Risco
 • Arte nova (1920).
  Vicente Risco
 • Divulgacións enxebristas (1920).
  Johán Vicente Viqueira
 • Dos nosos valores (1920).
  Antón Vilar Ponte
 • O sentimento da terra na raza galega (1920).
  Vicente Risco
 • Dos nosos tempos (1920).
  Florentino López Cuevillas
 • [A paisaxe e a aldea. Para unha estética da paisaxe. Unha aldea da Bocarribeira] (1922).
  Ramón Otero Pedrayo
 • Máis alá! (1922).
  Manuel Antonio / Álvaro Cebreiro
 • Verbo da prosa galega (1924).
  Antón Lousada Diéguez
 • Da renacenza galega. A evolución do galego e os seus críticos (1926).
  Vicente Risco
 • Sobre o tempo de hoxe (1928).
  Ramón Otero Pedrayo
 • O idioma galego na nosa vida e na nosa cultura (1928).
  Vicente Risco
 • Romantismo. [Unha esculca nas súas orixes] (1929).
  Ramón Otero Pedrayo
 • As aguias do imperio e a barca apostólica (1930).
  Ramón Otero Pedrayo

III. Recobrando o pulo (1930)

 • A significación espiritual do Día da Galiza (1930).
  Ramón Otero Pedrayo
 • O galeguismo na arte (1930).
  Alfonso D. R. Castelao
 • A nosa definción autonomista (1930).
  Valentín Paz Andrade

IV. Epílogo: balance, reformulación e controversia (1933 - 1935)

 • Nós, os inadaptados (1933).
  Vicente Risco
 • Verbas de chumbo (1935).
  Alfonso D. R. Castelao
 • O que vai de 1916 a 1936 (1935).
  Antón Vilar Ponte

Referencias

Bibliografía ampliada

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.