Lingua e sociedade en Galicia: a evolución sociolingüística 1992-2013

Lingua e sociedade en Galicia

Descargas

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-87987-99-1

Número de depósito legal (17)

C. 2074-2016

Data de publicación (11)

2016

Autores/as

Henrique Monteagudo
Autor/a
Xaquín Loredo
Autor/a
Martín Vázquez
Autor/a

Resumo

O presente traballo ten o obxectivo de presentar unha visión panorámica da situación social da lingua galega, especialmente nas súas dimensións demográficas, sinalando as tendencias que marcan a súa evolución desde a década dos noventa ata a segunda década do século XXI a partir dos datos que ofrece a enquisa do Instituto Galego de Estatística de 2013.

 

Índice

Limiar

1. Introdución

2. Evolución da sociedade galega

3. Competencias lingüísticas en galego

4. Lingua inicial, lingua habitual e lingua de comunicación

5. A transmisión lingüística interxeracional

6. A lingua por ámbitos de uso

7. Evolución dos usos orais en galego e grupos lingüísticos
     7.1. Índice do uso oral do galego
     7.2. Os grupos lingüísticos

8. Normas e usos nas conversas bilingües e percepcións do uso social do idioma galego
     8.1. Normas de uso nas conversas bilingües
     8.2. Percepcións sobre o uso social do idioma galego

9. Lingua e territorio
     9.1. Lingua e área comarcal
     9.2. Lingua e concellos
     9.3. Lingua e tamaño do concello
     9.4. Lingua e urbano
     9.5. Evolución do binomio lingua-territorio

10. Lingua, xénero e identidade
     10.1. Lingua e xénero
     10.2. Lingua e idade
     10.3. Evolución dos galegofalantes iniciais e dos galegofalantes

11. Educación e linguas
     11.1. O Modelo lingüístico
     11.2. Os usos na escola

12. Lingua e traballo

13. Lingua e medios de comunicación

14. Conclusión

Glosario

Referencias dos traballos anteriores

Referencias das bases de datos

Referencias bibliográficas

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.