De Roma ata Lixboa: estudos sobre os cancioneiros galego-portugueses

De Roma ata Lixboa

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-946005-1-7

Número de depósito legal (17)

C. 2269-2016

Data de publicación (11)

2016

Autores/as

Elsa Gonçalves
Autor/a
Joao Dionisio
Editor/a literario/a
Henrique Monteagudo
Editor/a literario/a
María Ana Ramos
Editor/a literario/a

Resumo

O libro De Roma ata Lixboa. Estudos sobre os cancioneiros galego-portugueses é unha colección de 30 traballos de Elsa Gonçalves sobre a lírica trobadoresca galego-portuguesa. Organizada cronoloxicamente, evidénciase nela a conxugación de varias perspectivas (codicolóxica, estemática, lingüística, retórica) para unha renovada e sólida análise da nosa poesía das orixes. Ata agora case só dispoñibles en actas de congresos e revistas de circulación restrinxida, os estudos aquí reunidos son testemuña do xeito en que Elsa Gonçalves foi construíndo unha bibliografía de autoridade sobre as materias en que traballou. Cun sentido da esixencia raro, tanto para cos colegas de ocio como para consigo mesma, e cunha humildade dubitativa que fixo da palabra “conxectura” unha das súas preferidas, a Autora demostra no presente libro a intelixencia crítica, a ponderación equilibrada e o enxeño na articulación de diferentes saberes que a tornaron unha referencia ineludible na medievalística ibérica. Son estas algunhas das razóns polas que este libro é recomendable aos estudantes e profesores de literatura medieval, así como a todos cantos se interesan polo noso patrimonio literario da Idade Media.

Contidos:

 • Limiar. Da Filoloxía galega e da Filoloxía portuguesa (arredor de 1980) na biografía intelectual de Elsa Gonçalves
  Xesús Alonso Montero
 • Limiar brevíssimo
  Paulo Farmhouse Alberto
 • Nota introdutória
  Elsa Gonçalves
 • Nota dos editores
  João Dionísio, Henrique Monteagudo e Maria Ana Ramos
 • Chaves das obras citadas
 • I - La Tavola Colocciana Autori portughesi (1976)
 • II - Anna Ferrari, “Formazione e struttura del canzoniere portoghese della Biblioteca Nazionale di Lisbona (cod. 10 991 Colocci-Brancuti). Premesse codicologiche alla critica del testo (materiali e note problematiche)”, Paris, 1979 [Arquivos do Centro Cultural Português, XIV, pp. 27-142 + XXIV planches] (1983)
 • III - Pressupostos históricos e geográficos à crítica textual no âmbito da lírica medieval galego-portuguesa: 1. “Quel da Ribera” 2. A romaria de San Servando (1986)
 • IV - Filologia literária e terminologia musical: Martin Codaz esta non acho pontada (1989)
 • V - Sur la lyrique galego-portugaise. Phénoménologie de la constitution des chansonniers ordonnés par genres (1991)
 • VI - Poesia de Rei: três notas dionisinas (1991)
 • VII - Intertextualidades na poesia de D. Denis (1992)
 • VIII - D. Denis: um Poeta Rei e um Rei Poeta (1993)
 • IX - Angelo Colocci (1993)
 • X - Atehudas ata a fiinda (1993)
 • XI - O sistema das rubricas atributivas e explicativas nos cancioneiros trovadorescos galego-portugueses (1994)
 • XII - Tradição manuscrita e edição de textos: experiências ecdóticas no campo da lírica galego-portuguesa (1995)
 • XIII - Plaga autem linguae comminuet ossa (Eccli. 28,21). A propósito de D. Denis, Disse-m’oj’un cavaleiro (B 1540) (1995)
 • XIV - De Roma ata Cidade (1997)
 • XV - ...nunca veerá... a face de Deus... A propósito de duas cantigas de D. Denis (B 1533-1534) (1997)
 • XVI - Appunti di filologia materiale per un’edizione critica della poesia profana di Alfonso X (1999)
 • XVII - ...soo maravilhado / eu d’En Sordel... (2000)
 • XVIII - Des cansos redondas dans la lyrique galego-portugaise? (2001)
 • XIX - Maldizer aposto? Acerca de uma inexistente categoria genológica da sátira medieval galego-portuguesa (2004)
 • XX - Triplici correctus amore. A propósito de uma nota de Angelo Colocci no Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa (2006)
 • XXI - Correcções ao texto de três cantigas d’escarnh’e mal dizer: fiz arento - podros odepoyar
 • XXII - A pastorela de D. Johan Perez d’Avoyn Cavalgava noutro dia (B 676 /V 278) (2007)
 • XXIII - Sobre edições da lírica galego-portuguesa: uma reflexão (2007)
 • XXIV - Sobre a tradição manuscrita da lírica galego-portuguesa: conjecturas e contrariedades (2007)
 • XXV - Duas notas mínimas em torno da confecção e cópia do Cancioneiro da Ajuda (2011)
 • XXVI - Sintaxe e métrica na edição de uma cantiga de D. Denis (B 1541, Mui melhor ca m’eu governo) (2013)
 • XXVII - Sintaxe e interpretatio: Afonso X, Joan Rodriguiz foi esmar a Balteira (B 481 / V 64) (2013)
 • XXVIII - Logar: uma metáfora amorosa na lírica galego-portuguesa (2014)
 • XXIX - Leituras conjecturais: 1. “e erto seja na forca” (B 415 / V 26) 2. “enfintos son vãos” (V [1025]) (2016)
 • XXX - Trovadores ‘menores’ no Cancioneiro da Ajuda (2016)
 • Bibliografía
 • Bibliografía de Elsa Gonçalves
 • Índice de Trobadores
 • Índice selectivo de Cantigas
 • Índice de palabras e expresións comentadas

 

Deputación da Coruña          FLUL

 

CLUL          FCT

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.