Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega
Autor/a
Guillermo Rojo
Director/a
Mauro A. Fernández Rodríguez
Coordinador/a
Modesto A. Rodríguez Neira
Coordinador/a

Sinopse

A presente publicación é un compendio do primeiro volume do Mapa Sociolingüístico de Galicia (MSG). Con ela preténdese difundir os resultados máis significativos do citado volume sen afán de substituílo, senón de facilitar o acceso aos datos alí recollidos.

O estudo tenta ofrecer unha visión actual e rigorosa de dous elementos nucleares da configuración sociolingüística da nosa comunidade: a lingua inicial e a competencia lingüística en galego.

Cuberta para Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-03-6
Número de depósito legal (17)
VG. 311-1994
Data de publicación (01)
1994