Usos lingüísticos en Galicia: compendio do II volume do mapa sociolingüístico de Galicia

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega
Autor/a
Guillermo Rojo
Director/a
Manuel González González
Director/a
Mauro A. Fernández Rodríguez
Coordinador/a
Modesto A. Rodríguez Neira
Coordinador/a

Sinopse

Calquera investigación macrosociolingüística que pretenda ser rigorosa e completa debe dedicar unha parte importante do seu contido á análise dos comportamentos lingüísticos da poboación obxecto de estudo, porque o coñecemento das condutas lingüísticas dos falantes constitúe un dos instrumentos máis fiables para avaliar a situación social das linguas faladas nun territorio. De aí que este compendio do segundo volume do MSG, fiel ao seu obxectivo de afondar na realidade sociolingüística galega, considere a descrición dos comportamentos lingüísticos como un dos mellores recursos para dar razón do estado actual da lingua galega e das perspectivas que se derivan do mesmo.

Este estudo procura poñer ao alcance do lector, sen faltar aos principios científicos de rigor, obxectividade e coherencia, a complexidade e diversidade de situacións que abeiran as condutas lingüísticas en Galicia. Esta preocupación non pretende outro obxectivo último que axudar a entender mellor a realidade sociolingüística de Galicia.

Cuberta para Usos lingüísticos en Galicia: compendio do II volume do mapa sociolingüístico de Galicia

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-10-9
Número de depósito legal (17)
VG. 431-1995
Data de publicación (01)
1995