Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume I: lingua inicial e competencia lingüística en Galicia

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega
Autor/a
Manuel González González
Director/a
Modesto A. Rodríguez Neira
Coordinador/a

Sinopse

Tendo en conta o carácter dinámico das situacións sociolingüísticas e que nos últimos anos se produciron cambios importantes na sociedade galega, cumpría unha nova sondaxe sociolingüística que proporcionase información fiable e significativa da situación actual e da magnitude e natureza dos cambios ocorridos nos últimos anos. Transcorrido xa máis dun decenio da aplicación da enquisa que forneceu os datos para a elaboración do primeiro mapa sociolingüístico de Galicia (MSG-92), realízase esta nova pescuda (MSG-04) que debe servir para avaliar os logros das políticas lingüísticas levadas a cabo na última década e servir de guía para intervir naqueles ámbitos nos que se requira corrixir erros, mellorar resultados e deseñar procesos de intervención acaídos á nova realidade.

A investigación que aquí se presenta persegue unha dobre finalidade: facer unha diagnose da actual situación sociolingüística galega comparándoa coa reflectida no MSG-92, e sentar as bases para futuras accións de cara á normalización do galego.

Cuberta para Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume I: lingua inicial e competencia lingüística en Galicia

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-87987-45-8 (v.I)
Número de depósito legal (17)
C. 799-2007
Data de publicación (01)
2007