Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume III: Actitudes lingüísticas en Galicia

Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume III

Descargas

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-87987-49-6 (v.III)

Número de depósito legal (17)

C. 3204-2011

Data de publicación (11)

2011

Autores/as

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega
Autor/a
Manuel González González
Director/a
Modesto A. Rodríguez Neira
Coordinador/a
Arturo X. Pereiro Rozas
Coordinador/a

Resumo

O presente volume do Mapa Sociolingüístico de Galicia 2004 (MSG-04) está dedicado ás actitudes cara ás linguas en Galicia. É a terceira publicación monográfica dos resultados das enquisas sociolingüísticas realizadas a finais do ano 2004 sobre unha ampla mostra da poboación galega.

Neste traballo móstranse os resultados da medición directa das actitudes lingüísticas e doutros construtos relacionados como son as opinións, as predisposicións motivacionais e os estereotipos. Os contidos da monografía organízanse en dúas seccións diferenciadas:

  1. Unha introdución teórica na que se presentan os conceptos fundamentais relacionados con este eido de estudo, o marco teórico xeral no que se sitúa a investigación así como a análise diacrónica da investigación realizada sobre o fenómeno actitudinal en Galicia.
  2. O estudo empírico organizado coa estrutura convencional dun informe científico.

No último capítulo ofrécese unha síntese das principais conclusións que se derivan deste traballo e a discusión dos resultados en relación aos obtidos en estudos previos.

É continuación do volume I, Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia, e mais do volume II, Usos lingüísticos en Galicia.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.