Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume III: actitudes lingüísticas en Galicia

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega
Autor/a
Manuel González González
Director/a
Modesto A. Rodríguez Neira
Coordinador/a
Arturo X. Pereiro Rozas
Coordinador/a

Sinopse

O presente volume do Mapa sociolingüístico de Galicia 2004 (MSG-04) está dedicado ás actitudes cara ás linguas en Galicia. É a terceira publicación monográfica dos resultados das enquisas sociolingüísticas realizadas a finais do ano 2004 sobre unha ampla mostra da poboación galega.

Neste traballo móstranse os resultados da medición directa das actitudes lingüísticas e doutros construtos relacionados como son as opinións, as predisposicións motivacionais e os estereotipos. Os contidos da monografía organízanse en dúas seccións diferenciadas:

  1. Unha Introdución Teórica na que se presentan os conceptos fundamentais relacionados con este eido de estudo, o marco teórico xeral no que se sitúa a investigación así como a análise diacrónica da investigación realizada sobre o fenómeno actitudinal en Galicia.
  2. O Estudo Empírico organizado coa estrutura convencional dun informe científico.

No último capítulo ofrécese unha síntese das principais conclusións que se derivan deste traballo e a discusión dos resultados en relación aos obtidos en estudos previos.

Cuberta para Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume III: actitudes lingüísticas en Galicia

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-87987-49-6 (v.III)
Número de depósito legal (17)
C. 3204-2011
Data de publicación (01)
2011