Libros e autores galegos: dos trovadores a Valle-Inclán [vol. I]

Libros e autores galegos (v.I)

Descargas

Colección

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-85728-01-7 (v.I)

Número de depósito legal (17)

C. 809-1979 (v.I)

Data de publicación (11)

1979

Autores/as

Ricardo Carballo Calero
Autor/a
Real Academia Galega
Editor/a
Fundación Barrié
Editor/a

Resumo

Reúnense neste primeiro volume traballos do autor sobre escritores ou libros galegos, maiormente compostos estes na lingua do país; traballos dos que algúns estaban inéditos e os restantes impresos en revistas e xornais. Deles, hainos máis técnicos ou máis divulgativos. Uns, estudos fornecidos de aparello crítico; outros, ensaios ou notas de menos erudito carácter. Os máis antigos, obra de mocidade; os máis modernos, froito de senectude. Van ordenados, aproximadamente, segundo a maior ou menor antigüidade dos escritos que comentan, desde o século XIII ao século XX, desde os trobadores a Valle-Inclán.

O volume II, publicado en 1982, centraríase no século XX.

 

Contido

 • Presentación Domingo García-Sabell
 • Limiar
 • 1. Sobre o escarno de Malonda
 • 2. Poesía lírica de tradición popular castelá e galega
 • 3. II Canzioniere di Fernán Velho
 • 4. Fernando Esquío
 • 5. As cantigas de Pero Meogo
 • 6. Auto das regateiras de Antonio Ribeiro Chiado
 • 7. Unha descripción poética do combate de Rande (1702)
 • 8. Cómo vía a Aristóteles o Padre Feixó
 • 9. Feixó e a razón borbónica
 • 10. O conformismo feixonián
 • 11. A propósito de um centenário: o «Onomástico de Fr. Martín Sarmiento (1768). Por Joseph M. Piel
 • 12. Catálogo de voces y frases de la lengua gallega, por Fr. Martín Sarmiento
 • 13. J. L. Pensado. Opúsculos lingüísticos gallegos del siglo XVIII, Fundación Penzol. Galaxia, Vigo, 1974
 • 14. Literatura galega fernandina e Cristina
 • 15. Diálogo de J. A.
 • 16. Aurelio Aguirre e a poesía galega
 • 17. Castelán e galego no «Album de la Caridad»
 • 18. Miscelánea pondaliana
 • 19. Poesía de Curros Enríquez
 • 20. Sobre unha enemistade
 • 21. Curros, Predreira e o «Diálogo telefónico»
 • 22. Curros e a poesía actual
 • 23. Murguía contra Valera
 • 24. Lembranza de don Valentín Lamas Carvajal no «Día das Letras Galegas» (17 maio 1972)
 • 25. Valentín Lamas Carvajal
 • 26. Poeta e aldeán
 • 27. Arminda Flora Serrano
 • 28. Un rasgo peculiar da versificación de Carré Aldao
 • 29. Prosa renacentista tempera
 • 30. A miña cantiga (F. Fernández Casas)
 • 31. Grandal
 • 32. Só para ferroláns
 • 33. López Ferreiro, escritor en galego
 • 34. López Ferreiro e a novela histórica
 • 35. As novelas de López Ferreiro
 • 36. Sarego
 • 37. Dúas notas sobre Rubén Darío
 • 38. A temática galega na obra de Valle-Inclá
 • 39. A área ibérica no espello plano
 • 40. Algúns testemuños galegos sobre o galeguismo de Valle-Inclán
 • 41. Escolios valleinclanescos
 • 42. Divinas palabras
 • 43. As tensións creadoras na obra de Valle-Inclán

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.